Huurvoorwaarden

Afdrukken

Reserverings- en huurvoorwaarden van Aaro-bv.

Definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Aaro-bv : degene, die de vakantiewoningen aanbiedt.
b. Hoofdhuurder/huurder : de wederpartij van Aaro-bv., zijnde degene te wiens behoeve
de huur is bedongen en derhalve degene, die de vakantiewoning huurt.

Algemeen.

1. Algemeen.
1.1. Deze voorwaarden zijn bindend. Zowel voor Aaro-bv, als voor degene die een
huurovereenkomst bij Aaro-bv afsluit.
1.2. Aaro-bv verplicht zich contractueel de vakantiewoning ter beschikking te stellen,
overeenkomstig de beschrijving ervan op de internetsite op het moment van reservering.
Evidente afwijkingen t.a.v. deze beschrijving binden Aaro-bv niet.

Reserveren.

2. Reservering.
Reservering van een vakantiewoning geschiedt via internet.
Deze vorm van reserveren is definitief en bindend voor u.

Huurovereenkomst.

3. Huurovereenkomst.
3.1. Na de reservering krijgt u per e-mail uw huurovereenkomst/factuur toegestuurd. Deze
overeenkomst zal in de Nederlandse taal opgesteld zijn. Alvorens te kunnen reserveren dient
u zich "akkoord" te verklaren met onze voorwaarden en bent u evenals Aaro-bv verplicht u te
houden aan de bepaling van de huurovereenkomst en de voorwaarden, met name aan de betalings-
termijnen zoals in die huurovereenkomst vermeld. Wijzigingen zijn soms, tot 2 maanden voor
aankomst, in overleg mogelijk, maar brengen altijd 40,- euro administratiekosten met zich mee.
3.2. In de huurovereenkomst zijn de volgende gegevens vastgelegd: reserveringsnummer en naam
en adres van uw vakantiewoning, de huurperiode, het aantal personen jonger dan 6 jaar, het
aantal personen ouder dan 5 jaar, het aantal huisdieren, aankomst- en vertrektijd, de
huurprijs, vaste lasten, schoonmaakkosten, de waarborgsom en de betalingstermijnen. De
huurovereenkomst zal in onze archieven worden opgeslagen.
3.3. Bij reservering dient u te reserveren voor het maximaal aanwezige aantal personen
tijdens de huurperiode. De toeslag vaste lasten geldt voor dat aantal personen gedurende
de hele huurperiode.

Prijzen.

4. Prijzen.
4.1. Genoemde prijzen zijn bindend voor het jaar van datering van de prijslijst.
De vaste lasten kunnen in verband met marktschommelingen wijzigen.Prijzen zoals
in de huurovereenkomst vastgelegd zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend.
4.2. Huurder dient zelf voor een annuleringsverzekering zorg te dragen.

Betaling.

5. Betaling.
5.1. Binnen drie dagen na ontvangst van de huurovereenkomst dient de eerste aanbetaling gedaan
te worden, te weten 50 % van de huursom inclusief toeslag. Dit bedrag dient ten laatste op de
datum, zoals vernoemd bij de 1e betaling, op onze rekening te zijn bijgeschreven.
5.2. Het resterend huurbedrag dient ten laatste zes weken voor aankomst in de vakantiewoning
(zie datum 2e betaling), op onze rekening te zijn bijgeschreven.
5.3. De toeslag vaste lasten en waarborg dienen, zoals in het betalingsoverzicht is
aangegeven, 14 dagen voor aankomst overgemaakt te worden.
5.4. Bij boekingen vanaf twee maanden voor aankomst dient bij ontvangst van de
huurovereenkomst het volledig huurbedrag plus de kosten ineens overgemaakt te worden.
5.5. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen komt de huurovereenkomst
automatisch te vervallen zonder terugbetaling, noch willekeurige vergoeding.

Waarborg.

6. Waarborg.
6.1. Ten laatste 14 dagen voor aankomst van de huurder dient de waarborgsom zoals genoemd in
de huurovereenkomst voldaan te worden. Deze waarborgsom heeft voornamelijk een preventieve
bedoeling en dient ter dekking van eventuele schades aan de woning, zijn omgeving en zijn
inboedel. Gaan schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een
aanvullende betaling te doen.
6.2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de hele groep medehuurders en voor eventuele
gasten en huisdieren.
De hoofdhuurder, zijn medehuurders en alle andere namens hoofdhuurder aanwezige personen
en huisdieren, dienen de door hoofdhuurder gehuurde vakantiewoning en zijn inventaris als een
goed huisvader te beheren met inachtneming van de rust voor de omgeving.
6.3. Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan de gehuurde vakantiewoning, zijn
omgeving of zijn inventaris, dient dit onmiddellijk aan Aaro-bv gemeld te worden.
De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse
te worden vergoed. Hoofdhuurder kan nadien beroep doen op een eventueel door hem afgesloten
schadeverzekering. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders
of eventuele bezoekers en huisdieren veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek
geconstateerd worden.
6.4. Wanneer schades direct gemeld worden, zoals voorgeschreven in 6.3., kan overleg met
Aaro-bv gepleegd worden. Wanneer schades na vertrek van de hoofdhuurder worden geconstateerd,
zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van Aaro-bv.
6.5. Evidente gebreken aan de woning of zijn inventaris dienen, binnen twee uur na het
betrekken van deze, aan Aaro-bv gemeld te worden.
De eindcontrole wordt door de schoonmaker/ster na uw vertrek gedaan.
6.6. De waarborgsom wordt binnen 14 dagen na uw vertrek onder aftrek van eventuele kosten of
schades gerestitueerd. Bij schades groter dan 50,00 euro, mag deze termijn overschreden worden.

Aantal personen - huisdieren.

7. Aantal personen/ huisdieren.
7.1. Bij overschrijding van het maximum toegelaten aantal personen en/of huisdieren zoals
opgenomen in de huurovereenkomst, behoudt Aaro-bv zich het recht voor de huurovereenkomst
van rechtswege ontbonden te beschouwen en de toegang tot de vakantiewoning te weigeren.
In dit geval zal door Aaro-bv geen enkele terugbetaling worden verricht, noch zal enige vergoeding worden uitbetaald door Aaro-bv aan de huurder.
Dit zelfde geldt bij overtreding van artikel 6.2. en 6.3.

Aankomst- vertrektijden.

8. Aankomst- en vertrektijden.
8.1. Binnen de door huurder gereserveerde periode en tijden, is huurder vrij in de keuze van
aankomst- of vertrektijden. Huurder mag echter niet eerder arriveren dan de in de
huurovereenkomst genoemde tijd. Huurder mag ook niet later vertrekken dan de in de
huurovereenkomst genoemde tijd. Bij het niet respecteren van deze tijden zal Aaro-bv alle
hieruit voortvloeiende kosten op huurder verhalen.
8.2. Bij het overschrijden van de vertrektijd kan een aansluitende huurperiode in rekening
gebracht worden met alle eventuele claims en daaruit voortvloeiende kosten van volgende
huurders. Ook zullen de uren van een wachtende schoonmaakster doorberekend worden tegen
39,00 euro (incl. BTW) per uur.

Huisregels.

9. Huisregels.
9.1. Door zich akkoord te verklaren met de reserverings- en huurvoorwaarden van Aaro-bv, verbindt de huurder zich ertoe het hierna volgend huisreglement na te leven en te doen naleven door de andere huurders of door medehuurders, eventuele bezoekers en aanwezige huisdieren. Dit huisreglement luidt als volgt:
9.2. Onze schoonmakers kennen het huis van binnen en van buiten. Tijdens de schoonmaak doen
zij de controle en vullen de inventaris weer aan. Normaal gesproken moet de inventaris dus in
orde zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan verzoeken wij u binnen twee uur na aankomst ons
hiervan op de hoogte te brengen. Uiteindelijk bent u bij vertrek weer verantwoordelijk voor een correcte oplevering.
9.3. Om het matras zit een molton ter bescherming van het matras, u wordt verzocht hierover
uw eigen laken te gebruiken. Om de kussens zit een kussensloop om het kussen te beschermen,
wij vragen u uw eigen kussensloop hier over te doen. Bij het bevuilen van onze molton of
kussensloop wordt u per bed 9,50 euro in rekening gebracht.
Het reinigen van een deken kost 19,50 euro.
9.4. Vuur maken is alleen toegestaan in de aanwezige open haard of houtkachel binnenshuis.
Buiten vuur stoken is ten strengste verboden. De barbecue is uitsluitend bestemd om met
houtskool gebruikt te worden!
9.5. Bezorg uw buren geen overlast zeker niet 's-avonds na 22.00 uur.
9.6. Het is verboden maandverband, tampons of dergelijken door de w.c. trekken. Dit veroorzaakt verstoppingen. Ieder toilet beschikt over een afvalemmertje dat hiertoe dient
te worden gebruikt. Het is eveneens verboden bleekwater te gebruiken, aangezien de
vakantiewoningen beschikken over biologische zuiveringsstations.
9.7. Indien de huurder toestemming heeft gekregen om een huisdier mee te brengen, mag van de
aanwezigheid van dit huisdier niets meer te constateren zijn na het vertrek van de huurder.
De uitwerpselen van deze huisdieren, zowel binnen als buiten de vakantiewoning, dienen voor
het vertrek door de huurder te worden verwijderd. Hetzelfde geldt voor de haren van deze
huisdieren.

9.8. Teneinde de veiligheid van de huurders te verhogen, beschikken de meeste vakantiewoningen
over een branddeken en één of meer brandblussers. Aaro-bv raadt de huurder dringend aan de
gebruiksaanwijzing hiervan grondig door te nemen. Het is verboden het zegel van de blussers
zonder goede reden te verbreken of te verwijderen. Indien Aaro-bv de blussers dient te her vullen (hetgeen een wettelijke verplichting is bij verbreken van het zegel) zullen de
kosten hiervan, te weten 125 euro per blusser, de huurder worden aangerekend.

Oplevering.

10. Oplevering.
10.1. Eindschoonmaak Zoals u allen weet is personeel erg duur. Uw bijdrage in de
schoonmaakkosten is ook werkelijk een bijdrage. Goed schoonmaken kost veel tijd.
Daarom vragen wij van u de volgende bijdragen.
Het huis en de tuin in zijn oorspronkelijke staat op te leveren o.a.:

a : De prullenbakken en vuilnisbak leeg te maken en alle huisvuil gescheiden zoals
voorgeschreven uitsluitend in dichtgeknoopte en geautoriseerde vuilniszakken bij de
deur te zetten. Wanneer het huisvuil niet volgens de voorschriften gescheiden is, brengt
dat per definitie een boete van 70,00 euro met zich mee.
b : Leeg glas in de glascontainer te deponeren. Deze bevindt zich meestal in het
centrum van het dorp.
c : Pannen, servies, bestek etc. dienen schoon te zijn en op hun plaats opgeborgen.
d : De dekens en kussens op de bedden op te vouwen zoals U ze bij aankomst aantrof.
e : Het huis opgeruimd en gestofzuigd op te leveren en alle meubilair op zijn
oorspronkelijke plaats teruggezet.
f : Indien u toestemming had om een hond of honden mee te brengen, zorg te dragen
dat wij bij uw vertrek hier niets van zien of ruiken.
g : Alle schades, breuk of gebreken te melden.
h : Buitentafels en -stoelen opruimen en de barbecue schoonmaken en opbergen.
Kortom alles in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen. Wanneer u op bovennoemde
punten in gebreke blijft, is een meerprijs voor de schoonmaak onvermijdelijk.

Aansprakelijkheid.

11. Aansprakelijkheid.
11.1. Aaro-sa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, of schade van welke
aard ook tijdens of ten gevolge van een verblijf in de door de huurder gehuurde
vakantiewoning, noch voor het onklaar raken of buiten werking vallen van de in de
vakantiewoning aanwezige technische apparatuur.
11.2. De huurder en alle personen en/of dieren die hem of haar vergezellen zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor alle verliezen en/of schade die voor Aaro-bv en/of enige derde zal
ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt
door handelen of nalaten van henzelf, dan wel van derden die zich door hun toedoen in de
vakantiewoning bevinden, alsmede alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak
die zij onder zich hebben.
11.3. Elke woning is door Aaro-bv., dan wel door één van haar afgevaardigden vooraf bezocht
en volledig gecontroleerd. De beschrijvingen die op internet worden opgenomen zijn juist
en te goeder trouw opgesteld. Noch thans wijst Aaro-bv iedere verantwoordelijkheid af voor
eventuele wijzigingen die buiten haar medeweten door de eigenaar werden aangebracht.
11.4. Er is sprake van overmacht aan de zijde van Aaro-bv indien de uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door
omstandigheden gelegen buiten de wil van Aaro-bv., hieronder mede begrepen oorlogsgevaar,
brand, overstromingen, stakingen en andere storingen of gebeurtenissen. Aaro-bv. draagt
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Indien de huurder zonder toestemming van Aaro-bv de
vakantiewoning vroegtijdig heeft verlaten, verliest de huurder elk recht op eventuele
terugbetaling van de huurprijs. Klachten die pas na het vertrek van de huurder worden
ingediend,zullen niet in overweging worden genomen en er zal geen recht op schadevergoeding
kunnen worden geëist.
11.5. Indien Aaro-bv. niet in de mogelijkheid verkeert de gehuurde woning ter beschikking van
de huurder te stellen door overmacht of door om het even welke andere reden die buiten haar
wil ligt, uitgesloten opzet en/of grove fout van Aaro-bv dan wel van haar aangestelde, is het
Aaro-bv toegestaan de huurder een gelijkwaardige woning voor te stellen mits uitdrukkelijk
akkoord van de huurder. Is de huurprijs van deze woning lager, zal het prijsverschil aan de
huurder van de vakantiewoning worden terugbetaald. Indien partijen niet tot een akkoord
geraken, kunnen zij elk het contract opzeggen. Aaro-bv zal dan enkel het gestorte bedrag van
de huurprijs terugbetalen en geen enkele andere onkosten vergoeden.
11.6. Bevoegde rechter  Bij
geschillen over de opstelling, interpretatie of uitvoering van de Algemene
voorwaarden en/of het Contract, zijn uitsluitend de rechtbanken van het
gerechtelijk arrondissement waar de vakantiewoning ligt bevoegd.
Zijn akkoordverklaring met de voorwaarden tijdens de reservering online,
veronderstelt dat de huurder kennis heeft genomen van de algemene huurcondities van Aaro-bv
en ze bijgevolg zonder enig voorbehoud noch uitzonderingen heeft aanvaard.
11.7. Zo sommige voorwaarden of clausules uit de overeenkomst niet gelden, laat dit de
geldigheid van de overige voorwaarden van de overeenkomst onverlet.

Veilig boeken garantie!

Je wilt graag een week(endje) weg, maar je bent bang dat het virus een spelbreker kan zijn. Met de veilig boeken garantie is het mogelijk om je volgende verblijf vast te leggen, zonder jezelf druk te hoeven maken over hoge annuleringskosten. Bekijk hieronder de garanties!
Wanneer jouw geboekte accommodatie haar dienst niet mag leveren, wegens regionale en/of landelijke maatregelen omtrent het COVID-19 virus op de datum van aankomst, dan kan je de reservering verschuiven naar een nieuwe datum binnen 12 maanden vanaf de geannuleerde datum. Geldig voor nieuwe boekingen gemaakt na 1 januari 2021.
Wanneer de nieuwe boeking in een duurdere periode valt, dan is de meerprijs verschuldigd. Valt hij in een goedkopere periode dan wordt het verschil niet terugbetaald. Je kunt bij ons dus zonder risico je accommodatie vastleggen. Mocht de accommodatie het verblijf wel kunnen leveren maar je wilt zelf annuleren, dan gelden zoals altijd de standaard annuleringsvoorwaarden.